Menü

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MUQI Soft KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

1, Bevezetés

A MUQI Soft Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Huszár utca 6 P1 a továbbiakban MUQI Soft Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel. A MUQI Soft Kft adatkezelési tájékoztatójával garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát megóvja.

A MUQI Soft Kft. adatkezelési elveit jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakkal:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
 • A MUQI Soft Kft tevékenységéből fakadóan magánszemélyek részére nem nyújt szolgáltatásokat. Termékei, szolgáltatásai vállalkozások ügyviteli tevékenységét támogató szoftverek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások, amelynek keretében azonban elkerülhetetlen, hogy a természetes személyek adatait is kezelje, vagy feldolgozza
 • A MUQI Soft Kft által kezelt adatok nagy része céges adat, amely a nyilvános adatbázisokban fellehető, de sok természetes személyre vonatkozó személyes adat is található az adatbázisban, amelyek nem különíthetők el a szolgáltatásnyújtás során

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a MUQI Soft Kft. Weboldalán: www.muqi.hu cím alatt.

A MUQI Soft Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. Az esetleges módosításokról minden érintett kellő időben tájékoztatást kap.

2, Fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3, A MUQI SOft Kft. adatkezelési alapelvei

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy mindig tisztességesen járjon el az adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a Felhasználó számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen.

A rendelettel összhangban az Adatkezelő bemutatja, milyen célból történik az adatkezelés (célhoz kötöttség elve), a gyűjtött adatok köre az adatkezelés céljainak megfelelő és ahhoz szükséges minimum (adattakarékosság elve).
Az Adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely a Felhasználó azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával eléri a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni hatékony védelmet biztosít (integritás és bizalmas jelleg).
Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a Felhasználók számára is hogy a rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).

– Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult (és egyéb jogi akadálya nincsen). Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

– A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

– Ön kérelmezheti a MUQI Soft Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

– Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

– Ön jogosult arra, hogy kérésére a MUQI Soft Kft indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

– A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségen.

– Ön élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának és a bírósághoz fordulás jogával.

4. Adatkezelési események részletes leírása

Termék megrendelése

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja
Bár termékeinknek magánszemélyek nem címzettjei, a megrendelések folyamán magánszemélyek, mint kapcsolattartók és képviselők adatainak kezelése elkerülhetetlen. Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése, program használatához szükséges kulcs és számla küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Érintettek köre

A terméket megrendelő kapcsolattartó vagy vállalkozás képviselője.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása, név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre és célja

e-mailazonosítás, kapcsolattartás
kapcsolattartó nevekapcsolattartás
cégnévazonosítás, kapcsolattartás, számlázás
adószámazonosítás, számlázás
számlázási címazonosítás, kapcsolattartás, számlázás
levelezési cím (ha különbözik a számlázásitólkapcsolattartás, számlázás
telefonszámkapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg (8 év). A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

Panaszkezelés, információ kérése

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Ön a megrendelt szolgáltatásra, termékre vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölheti, kérdéseit felteheti.

Érintettek köre

Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja (panaszos).

Az adatkezelés jogalapja

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező. Ön az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

e-mailazonosítás, kapcsolattartás
névazonosítás, kapcsolattartás
cégnévazonosítás, kapcsolattartás
adószám/adóazonosítóazonosítás
kérdés tartalmaválaszadás
panasz tárgyapanaszkezelés
számlaadatok/panaszolt
tranzakció adatai
panaszkezelés

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

Hibaelhárítás, hibajavítás, adatbázis javítás

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

A program nem megfelelő működése esetén kérheti, az MUQI Soft Kft segítségét a megfelelő működés helyreállításának az érdekében. A kérését a panaszkezeléshez hasonló módon teheti meg. A helyes működés helyreállításához azonban az adatkezelőnek szüksége lehet további információkra és adatokra, akár a program adatbázisára is, mely személyes és üzleti adatokat is tartalmaz.

Érintettek köre

Az érintett felhasználók azon köre, akik élő támogatással rendelkeznek.

Az adatkezelés jogalapja

A hibaelhárítás folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, a felhasználó kérése alapján. Ön az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

A kezelt adatok köre és célja

e-mail címazonosítás, kapcsolattartás
névazonosítás, kapcsolattartás
cégnévazonosítás, kapcsolattartás
adószám / adóazonosítóazonosítás
hibás működés leírásasegítségnyújtás
problémás tranzakciók adataihiba feltárása
Szükség esetén a program adatbázisa. Csak akkor, ha más megoldás már nem áll rendelkezésre a hibás működés megszüntetésére. Ez esetben a felhasználó figyelmét külön felhívjuk az adatok tartalmára és mennyiségére. Amennyiben ehhez nem járul hozzá a felhasználó, akkor megtagadhatja ezen adatok átadását. Ez azonban azzal járhat, hogy az adatfeldolgozó nem tudja maradéktalanul feltárni, megoldani a hibajelenséget. Az adatátadás megtagadásából fakadó esetleges további problémák, károk nem háríthatóak át az adatkezelőre.Hibajavítás

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

A hibás működés feltárásának és megoldásának valamint a megoldás elfogadásának ideje. Amennyiben a megoldás elfogadásra került, az átadott adatok végleges és visszavonhatatlan törlésre kerülnek. Amennyiben a megoldás nem kerül elfogadásra, akkor is 8 munkanap után az átadott adatok törlésre kerülnek.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

Hírlevél küldés

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Hírlevelet akkor küldhetünk Önnek, ha előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy reklámajánlatunkkal, tájékoztatásainkkal és egyéb küldeményeinkkel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeressük. Ennek következtében hozzájárul ahhoz, hogy az e célból szükséges személyes adatait kezeljük. (A fentiek értelmében amennyiben hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.) A hozzájárulását a hírlevélre való jelentkezés elküldésével tudja megtenni.

Érintettek köre

A hírlevélre feliratkozók.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása

A kezelt adatok köre és célja

névazonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése
e-mail címazonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kiküldött hírlevelekben megjelenő leiratkozási linkre kattintva. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben is. Az adatok törlése a kérése alapján haladéktalanul megtörténik. Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

5. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

5.1 Az adatkezelés irányelvei

Az MUQI Soft Kft kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
  • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).
  • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).
  • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).
  • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).
  • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

5.2 Tájékoztatáshoz való jog

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az MUQI Soft Kft által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. MUQI Soft Kft az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

MUQI Soft Kft a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel MUQI Soft Kft munkatársához fordulhat a lent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

5.3 Helyesbítés és törlés

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

MUQI Soft Kft a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat MUQI Soft Kft a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. MUQI Soft Kft zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az MUQI Soft Kft az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

5.4 Tiltakozás adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. MUQI Soft Kft a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

6. Cookie

Ez a honlap sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény javítása és a hatékony működés elősegítése érdekében. A sütik az Ön PC-jén tárolt és az Ön böngészője által használt kisméretű szöveges fájlok. A még inkább személyre szabott és rugalmasan reagáló szolgáltatás biztosítása érdekében meg kell jegyezzük és tárolnunk kell bizonyos, az Ön honlap használatával kapcsolatos információkat. Ez a sütik nevű kisméretű szöveges fájlok segítségével történik. A sütik csekély mennyiségű információt tárolnak, és ezeket a honlap szervere tölti le az Ön számítógépére vagy egyéb eszközére. Ezt követően, amikor Ön felkeresi a honlapot, a web böngészője visszaküldi ezeket a sütiket, hogy a honlap felismerhesse Önt és emlékezhessen például az Ön felhasználói beállításaira. A sütikkel és azok működésével kapcsolatban további információk találhatók az alábbi honlapon: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a MUQI Soft Kft., mint adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. Az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a MUQI Soft Kft. költségtérítést állapít meg.

A MUQI Soft Kft. a személyes adatot törli, amennyiben:

 1. kezelése jogellenes
 2. azt az érintett kéri
 3. az hiányos vagy téves és ez az állapot nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 4. az adatkezelés célja megszűnt
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 6. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

A MUQI Soft Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

A MUQI Soft Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül– bírósághoz fordulhat.

A MUQI Soft Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A MUQI Soft Kft. az okozott kárt megtéríti, amennyiben az érintett adatait jogellenesen kezelte vagy a technikai adatvédelem követelményeit megszegte. A MUQI Soft Kft. azonban mentesül a felelősség és a kártérítés alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 Az adatkezelő elérhetőségei és adatai

MUQI Soft Kft

székhely: 1074 Budapest, Huszár u. 6 P-1

telefon: +36-1/413-7456

email: iroda@muqi.hu